BİZİ TAKİP EDİN


AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Aynes Gıda”) yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Aynes Gıda tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere,

işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A.) İşlenen Kişisel Veriler

Aynes Gıda’nın veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

B.) İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı İşlenen Kişisel Veriler Veri İşleme Şartları Veri Toplama Yöntemleri
Alınan ve satılan ürünlerin ücret işlemlerinin takibi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, vergi numarası, iletişim bilgileri, şirket unvanı. m.5/2-c, m.5/2-f. Kurum kaynaklarından elde edilen bilgilerle (Kısmen otomatik yollarla).
Cari kart oluşturulması amacıyla. (Eski) Kimlik fotokopisinde yer alan bilgiler, imza sirküleri, banka hesap no, iletişim bilgileri, vergi levhası. m.5/2-c, m.5/2-ç. Müşterilerden elde edilen verilerle (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
Müşteri tahsilat işlemlerinin yürütülmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, imza, hesap no, banka bilgileri, iletişim bilgileri. m.5/2-c
Teminat mektubunun tazmini amacıyla. Adı soyadı, iletişim bilgileri, limit bilgileri. m.5/2-c Müşterilerden ve bankalardan elde edilen veriler ile (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
Müşteri teminatlandırılması için müşteri verilerinin şirket kasasında saklanması amacıyla. (Eski) kimlik fotokopisi, iletişim bilgileri, rehin gösterilen araç, gayrimenkul, ipotek ve tarla gibi taşınmaz malların bilgisi. m.5/2-c, m.5/2-f. Müşterilerden elde edilen verilerle (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
İcra takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, adres, telefon, mahkeme tarafından iletilen belgeler. m.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-f. Mahkemelerden ve kurum kaynaklarından gelen bilgilerle (Otomatik olmayan ve kısmen otomatik yollarla).
Ticari davalarda tedarikçilerle ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, hesap numarası, taraflar arası sözleşmeler, senet, mutabakat, rehin ve ipotek belgesi. Kurum kaynaklarından elde edilen bilgilerle (Kısmen otomatik yollarla).
İş yapmak için anlaşılan firmalara yönelik anlaşma metni hazırlanması amacıyla. Adı soyadı, TCKN, hesap numarası, taraflar arası sözleşmeler. m.5/2-c. Müşterilerden elde edilen verilerle (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
İhtarname gönderilmesi ya da gelen ihtarnameye cevap verilmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, iletişim bilgileri. m.5/2-c, m.5/2-e.
Şirket içinde yapılan kasa işlemlerinde gerekli durumlarda rapor hazırlanması amacıyla. Adı soyadı, e-posta, imza, adres. m.5/2-f. Kurum kaynaklarından ve kişinin kendisinden elde edilen bilgilerle (Kısmen otomatik yollarla).
Mail order faaliyetlerinin yürütülmesi. Adı soyadı, banka hesap no, kredi kartı bilgileri. m.5/2-c, m.5/2-d Müşterilerden elde edilen verilerle (Kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla).
Müşterilere ödeme yapılması ve ödeme alımı amacıyla. (Eski) kimlik fotokopisi, telefon, adres. m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e.
Müşterilerden gelen senetlerin teminat ve tahsilat amacıyla tutulması. Adı soyadı, unvan, telefon numarası. m.5/2-f.
Peşin para ile yapılan müşteri işlemlerinin yürütülmesi amacıyla. Adı soyadı, TCKN, iletişim bilgileri, firma unvanı. m.5/2-c, m.5/2-e.
Müşterilerin çalışanıyla satış faaliyetlerinde iletişim kurulması amacıyla. Adı soyadı, telefon, e-posta. m.5/2-f.

C.) Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarma Amacı Aktarılan Alıcı Grupları
Müşterilerden tahsilatın yapılması için işlenen veriler, tahsilatın gerçekleştirilmesi veya müşteriden alınan çekin tedarikçi firmaya verilmesi amacıyla, Bankalara ve tedarikçilere aktarılmaktadır.
Teminat mektubunun tazmini esnasında işlenen veriler, tahsilatın gerçekleştirilmesi amacıyla, Bankalara aktarılmaktadır.
İcra takibi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenen veriler, hukuki süreçlerin yürütülmesi ve yasal zorunlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkemelere aktarılmaktadır.
Ticari davalarda tedarikçilerle ilgili hukuki süreçler esnasında işlenen veriler, sürecin yürütülmesi amacıyla, Yetkili yargı organlarına ve arabulucu kurumlara aktarılmaktadır.
Firmalarla imzalanan sözleşmeler esnasında işlenen veriler, ticari anlaşmanın tamamlanması amacıyla. Tedarikçilere ve noterlere aktarılmaktadır.
İhtarname süreçlerinde işlenen veriler, hukuki sürecin yürütülmesi amacıyla, Noterlere aktarılmaktadır.

 

D.) İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla aşağıdaki sayılı taleplerini veri sorumlusuna iletebilir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerine sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                :

İnternet Adresi        :

Telefon Numarası    :

E-Posta Adresi         :

Adres                      :